Markkinointi on liikevaihdon kasvun tärkeä mahdollistaja – mutta ei kuitenkaan mikä tahansa markkinointi. Tarvitaan tavoitteellista monialaisen osaamisen yhdistämistä. Käytämme tästä kokoonpanosta termiä kasvutiimi.

Kasvutiimi luo kysyntää liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti

Kasvutiimillä kuvaamme yritykseen istutettavaa asiantuntijoiden tiimiä, joka toimii yleensä johtoryhmän, markkinointijohtajan tai toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Ihannetilanteessa kasvutiimissä on mukana sekä oman yrityksen edustajia että ulkopuolelta hankittuja asiantuntijoita, jolloin roolitukset tukevat toisiaan hyvin. Paitsi että kasvutiimin toiminta on tiiviisti yhteydessä yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, se myös yhdistää myynnin ja markkinoinnin toisiinsa. Eri osapuolten välillä tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä ja kommunikointia, jotta haluttuihin tuloksiin päästään. 

Kasvutiimissä on aina oltava riittävästi liiketoiminnallista osaamista, joka voi tulla joko oman yrityksen sisältä tai ulkopuoliselta asiantuntijalta. Toiseksi on oltava kattava ymmärrys siitä, miten markkinoinnilla pystytään vaikuttamaan liikevaihtoon ja liiketoimintaan – unohtamatta  monipuolista käytännön osaamista markkinoinnin eri osa-alueista. 

Kasvutiimi yhdistää:

Oman yrityksenUlkopuolisen
– johdon– liiketoimintaosaamisen
– myynnin– strategisen osaamisen
– markkinoinnin– markkinoinnin osaamisen

Kasvutiimin tehtävä on innovoida ja löytää uusia ratkaisuja sekä toimintamalleja, joilla edetään kohti yrityksen asettamia tavoitteita. Olennaista on se, että tavoitteellisuus ohjaa kaikkea tekemistä. 

Kasvutiimi huolehtii myös käytännön toteutuksesta. Se tarkoittaa yhtä lailla sujuvia prosesseja kuin suunniteltujen ratkaisujen yksityiskohtaista toteuttamista. Kokonaisuus rullaa ketterästi koko ajan: sillä on päämäärä, oikeanlaiset keinot käytettävissä ja tarvittavat asiantuntijat vastaamassa kustakin osa-alueesta. 

Kasvutiimi

+ luo strategiaa
+ tekee suunnitelman strategian käytäntöön viemisestä 
+ huolehtii toimenpiteiden toteuttamisesta
+ luo prosesseja johdonmukaiseen tekemiseen
+ mittaa toimenpiteiden tuloksia 
+ kehittää tekemistään jatkuvasti havaintojen perusteella.

Milloin tarvitset kasvutiimiä?

Jos yritykselläsi on tarve vain ennalta valittujen markkinointitoimenpiteiden toteuttajalle, silloin kasvutiimi ei todennäköisesti ole paras vaihtoehto. Kasvutiimi ei ole pelkästään koneisto, jonka käsketään tehdä yksittäisiä kampanjoita tai toimenpiteitä, kuten graafista suunnittelua tai myyntiesitteitä. Toki nämäkin asiat voivat olla osa suunnitelmallista tekemistä, kun niille on perusteltu tarve tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sen sijaan, että kasvutiimi olisi pelkkä resurssi, se on ennemminkin konsulttiryhmä, joka pystyy ratkaisemaan liiketoiminnallisia haasteita. 

Jos taas haet markkinoinnilta vahvaa strategista osaamista, innovointikykyä sekä kytköstä myyntiin ja ennen kaikkea liikevaihdon kasvuun, kasvutiimi on oikea ratkaisu. 

Parhaimmillaan se pystyy tuottamaan yrityksellesi massiivista liikevaihdon kasvua. Välillisesti mukana seuraavat myös tehostuneet prosessit ja toimintamallit, kirkastunut strategia ja syvä asiakasymmärrys.

Käytännön haasteita, joita kasvutiimi ratkaisee 

1. Emme tiedä, miten saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet x ja y.

Tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä, jotta niihin on mahdollista päästä, mutta joskus keinot niihin pääsemiseksi ovat hukassa. Yrityksessä ei myöskään välttämättä ole riittävästi resursseja ja osaamista tavoitteiden toteuttamiseen markkinoinnin keinoilla. Kasvutiimi osoittaa tehonsa juuri tällaisessa tilanteessa yhdistämällä markkinoinnin tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin. 

2. Ostamme markkinointipalveluita usealta toimijalta, mutta kukaan ei johda markkinointiamme. 

Markkinoinnin pirstaleisuus on yrityksissä tyypillinen ongelma. Mitä useammalta eri markkinointitoimistolta palveluita ostetaan, sitä heikommin osaset kytkeytyvät toisiinsa. Kokonaisuudesta katoaa helposti johdonmukaisuus ja sen myötä myös tehokkuus. Irrallisilta kampanjoilta ja toteutuksilta ei voida realistisesti odottaa vaikutusta liiketoiminnan kasvuun. Kasvutiimi sen sijaan pitää hallitusti kaikkia lankoja käsissään ja tekeminen on systemaattista.  

3. Vaikka olemme vuosikausien ajan mättäneet rahaa markkinointiin, emme ole saaneet sieltä mitään.

Ongelma voi olla täysin sama kuin edellisessä kohdassa: tekeminen on koostunut irrallisista toimenpiteistä, joita ei ole pystytty yhdistämään oikealla tavalla yrityksen tavoitteisiin. Kaikki markkinointitoimenpiteet eivät tietenkään sovi kaikille yrityksille, vaan on tärkeää löytää oman liiketoiminnan tavoitteita tukevat ja omille kohderyhmille sopivat keinot. Ratkaisevaa ei myöskään ole tehdyn markkinoinnin määrä, vaan sen resonointi halutussa kohderyhmässä. Kasvutiimin asiantuntemuksella löydetään yhdessä ne konstit, jotka vievät yritystä haluttuun suuntaan.

Jos aihe kiinnostaa, varaa sparraus asiantuntijamme kanssa.

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Anni on sanavalmis sisältömarkkinoija, joka ottaa haltuun erilaiset konseptit ja formaatit. Hän on omimmillaan hioessaan saamistaan pohjatiedoista sisältöjä, jotka osuvat kerralla maaliin ja ovat hyödynnettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Tapaa asiantuntijamme, niin teemme selkeän suunnitelman, miten erottaudut kilpailusta.

Aiheeseen liittyvää tietoa